Semalt, her SEO hünärmeniniň bilmeli mazmuny kesmegiň syrlaryny paýlaşýar

Content Pruning in SEO: What Is It & How to Do It | Linkilo

SEO hünärmeniniň wezipesi diňe daşarky, ýokary derejeli domenlerden baglanyşyklary optimizirlemek ýa-da almak däl. Sahypany ýerleşdirmegiň möhüm elementi, beýlekiler bilen bir hatarda, mazmuny kesmekdir. Sahypadan köne mazmuny aýyrmak we redaktirlemek hiç hili peýdasy degmeýär. Göçme manyda "kesmek" sözi "kesmek" manysyny berýär. Şeýlelik bilen bu termin mazmunyň kesilmegine degişlidir. Bu usul, maslahat beriş, täzelikler we hünärmen tekstleri, şeýle hem önümiň beýany bolan ýagdaýynda her web sahypasynda ulanylyp bilner.

Näme üçin mazmuny kesmek amala aşyrylýar?

Mazmuny kesmek aýratyn bir çylşyrymly iş däl. SEO hünärmeniniň işi köne ýa-da peýdasyz mazmuny tapmak. Soňra şeýle tekstleri redaktirlemeli ýa-da web sahypasyndan düýbünden aýyrmaly. Bu etap, adatça, her gün gymmatly mazmun döredýän göçürijiniň jogapkärçiligidir. Tekstleri kesmek we olary redaktirlemek ýerleşiş nukdaýnazaryndan möhümdir. Google gözleg motory algoritmleri mazmunyň mazmunly, täze we belli bir mowzugy tükenýändigine "üns berýär". Şonuň üçin mazmun marketingi SEO-nyň esasy elementidir.

Mazmuny birneme gowulaşdyrmak üçin, ýönekeý bir mysal getireliň. Moda dünýäsi bilen baglanyşykly blog makalalaryny çap edýän onlaýn eşik dükanyny göz öňüne getiriň. Ingerleşýän mahaly, SEO hünärmeni 2016-njy ýylyň tendensiýalary barada bir tekste duş gelýär. Şeýle fantaziýa bilen näme etmeli? Birnäçe mümkinçilik bar:
Positionerleşiş, uzak möhletli proses bolup, ünsi we hemmetaraplaýyn hereketleri talap edýär. Indi döwrebap däl köne mazmuny web sahypasyna ýükleýän gysgyçlar ýa-da agyr zynjyrlar hökmünde kabul edip bilersiňiz. Olary kesmeli - adyň mazmunyny kesmek şu ýerden gelýär. Bir gezeklik arassalamak hakda däl-de, mazmunyňyzy yzygiderli täzeläp durýandygymyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Mazmunyňyzy täze saklasaňyz, Google web sahypaňyzy organiki gözleg netijelerinde mahabatlandyrmak arkaly eden tagallalaryňyza sylag berer. SEO hünärmenleriniň hasabatyna görä, kompaniýalaryň 50% -den gowragy mazmuny täzelemegiň ýerleşişiň iň täsirli elementi bolandygyny görkezýär. Tekstler tebigy ýagdaýda has ýokary derejelere çykyp başlady, bu bolsa saýtda has köp traffige sebäp boldy. Bu ullakan mazmuny kesmegiň artykmaçlygy.

SEO üçin möhüm bolan beýleki mazmun çäreleri

SEO hünärmeni köp maglumatlary barlaýar we web sahypasyny hemmetaraplaýyn seljerýär. Mazmuny kesmek SEO strategiýasynyň diňe bir elementidir. Başga näme edip bilersiňiz? gözleg motorynyň ösüşini ýokarlandyrmak üçin mazmun ?

SEO kontekstinde "mazmun şa" diýen söz düýbünden möhümdir. Şeýle-de bolsa, mazmunyňyzy paýhasly dörediň. Spamdan gaça duruň, ýokary hilli alada ediň we her mowzugy mümkin boldugyça tükenmäge synanyşyň. Gymmat mazmun döretmek diňe blogda däl. Önümiň beýany, "Biz hakda" goýmasy we sahypadaky beýleki kiçi sahypalary ýatdan çykarmaň. Positionerleşiş we ulanyjylara şol bir wagtyň özünde mazmunly mazmun ýazyp bilmeýän bolsaňyz, ulanyň edaranyň kömegi. SEO hünärmeni web sahypasyny seljerer we soňra ähli çäreleri meýilleşdirer. Döredijilik işine ökde göçürijiler topary jogap berer.

SEO üçin mazmuny optimizirlemek hem möhümdir. Käwagt mazmunlary kesmek zerur däl, sebäbi tekstler döwrebap. Şeýle-de bolsa, olara degişli gurluş ýok - mysal üçin açar söz bilen doýmak ýa-da sözbaşylar. SEO hünärmeniniň roly, mazmunyň tebigy organiki traffigi döredip biljekdigi üçin bar bolan mazmuny optimizirlemekdir.

Ulanyjylar üçin tekstleriň manyly we gymmatly bolmalydygyny eýýäm bilýärsiňiz. Bu ýerde diýseň möhüm termini - hemişe gök öwüsýän mazmuny ýatlamaly. Bu, esasan, blog makalalaryna degişli ýerleşişde möhüm mesele. Hemişe gök öwüsýän mazmun näme? Munuň "gysga möhleti" bolan habar mazmunynyň düýbünden tersidigini aýtmak adalatly. Hemişe gök öwüsýän mazmun ähliumumy we şol bir wagtyň özünde wagtlaýyn mowzuklara degişli gymmatly makalalar. SEO hünärmeni web sahypasynyň bu görnüşli mazmunyň giň bazasyna eýe bolmagyny üpjün etmeli.

Mazmunyňyzy täzeläň

"Google täze mazmuny gowy görýär". Aý? Dogrusyny aýtsam, bu gaty ak we ak. Myhman täze mazmuny halaýar. Ora-da ýok. Şeýle-de bolsa? Özüňiz hakda pikir ediň: gowy eseri okasaňyz, onuň näçe ýaşynda bolmagy möhüm däl. Contentöne mazmun taýdan degişli we dogry bolmaly. Şeýle-de bolsa, gözleg netijelerinde 2 ýaşdan uly senäni göreniňizde näme pikir edýärsiňiz? Şonuň üçin mazmunyňyzy täzeläp durmak gowy zat. Aslynda şol senäniň iň soňkusy.

Aslynda, gözleg netijelerinde senesi bolmadyk yzygiderli sahypalaryňyz bolar. Soň bu asla işlemeýär.

Emma şonda-da: häzirki mazmun

Islendik ýagdaýda, mazmuny kesmek bilen mazmunyňyzy täzeläp bilersiňiz. Google üçin täze mazmun berýärmi ýa-da gelýänleriňize ýakymlymy, muny ýerine ýetiriň. Sebäbi: her niçigem bolsa mazmunyňyz köne bolar. Birnäçe ýyl mundan ozal seredip boljak tekstleri tapyp bilmejekdigiňize jedel edýärsiňizmi? Ora-da aýdýanlaryny (düýbünden) dogry däl bir zat üýtgedimi?

SEOâ for üçin etseňiz

Eger SEO munuň sebäbi bolmaly bolsa: web sahypaňyzda bir zady yzygiderli gowulaşdyrsaňyz, gözleg motory boty islendik ýagdaýda yzygiderli baryp görer. Bu hökman Google-da has ýokary derejä çykmaga kömek edýär diýmek däl, gözleg motorynyň sahypalaryňyza yza çekilmegine we wagtlaýyn indekslenmegine kömek edýär. Web sahypalaryňyzy kämilleşdirmegi dowam etdirseňiz, hökman oňyn täsir edip biler.

Inçe mazmuny hasaba almasaň: SEO üçin gowy

Inçe mazmun adalgasyny eşiden bolsaňyz gerek. Inçe mazmun: gaty az maglumatly sahypalar. Garaşylyşyndan doly bir eseri okap, soň bolsa: "Wagtymy biderek sarp et, täze zat öwrenmedim" diýip pikir edýän bolsaň gerek. Mazmun bölekleri köplenç uzyn bolsa-da, uzynlyk, elbetde, gowy mazmun üçin meýdança däl. Özüňizi okamak isleýän iň gowy mazmundan başlaň.

Dogrusyny aýtsaňyz: köne eserleriňizi okasaňyz, hakykatdanam buýsanýarsyňyzmy? Meniň üçin bu ilkinji bloglarymyň käbirini pozmaga ýa-da düýbünden täzeden ýazmaga sebäp boldy.

Şonuň üçin mazmunyňyzy kesiň

Mazmuny kesmäge hakykatdanam çümmegiň wagty: mazmunyňyzy gysmak. Sebäbi siz hem zatlaryň artykmaç bolmagyny isleýärsiňiz, şeýlemi? Erbet mazmuny aýyryň, köne mazmuny täzeläň we 1 gaýa makalasyna bölekleýin gabat gelmeýän ýa-da bolup bilmeýän birnäçe makalany öwüriň.

Mazmuny tassyklaýan Google algoritmleri

Bilşiňiz ýaly, Google gözleg motoryndaky ýagdaý gaty çylşyrymly algoritm bilen kesgitlenýär. Specificüzlerçe üýtgeýjini göz öňünde tutýar, şoňa esaslanyp, açar sözler üçin domenleriň sanawyny düzýär. Mazmuna jogap berýän iň möhüm algoritmleri hödürleýäris.

Panda

What is Google Panda Algorithm? - Raven DigiMark
SEO hünärmenleri 2011-nji ýylda Panda algoritmi barada eşitseler-de, bäş ýyldan soň işe başlamady. Ol yzygiderli täzelenýär we kämilleşdirilýär. Panda açar sözleri doldurmak (açar söz doldurmak, spam) ulanýan saýtlaryň sanawyny peseldýär we gymmatly mazmuny yzygiderli neşir edýänleri öňe sürýär. Şonuň üçin açar söz gözlegiňizi şuňa meňzeş gural bilen ýerine ýetirýändigiňize göz ýetiriň Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Bu, sahypaňyza zyýan ýetirip biljek açar sözleri doldurmak praktikasyna ýüz tutmazlyk üçin her açar sözde ygtybarly maglumat almaga mümkinçilik berer.


Garakçy

2012-nji ýylda eli çeňňekli bir gözli garakçy meseläni öz eline aldy. Soňra mazmun ogurlygynyň pidasy bolanlara uly habar geldi.

ฝ่า 9 นรกไปกับพระเจ้า! Google Algorithm แห่งปี 2018 | Boxzaweb

Algoritm awtorlyk hukugy bilen goralan tekstleri göçürýän web sahypalaryny jezalandyrýar.

Tölegli karz

الگوریتم ضد اسپم payday loan گوگل چیست؟ - مشهد سئو

Bu algoritm 2013-nji ýyldan bäri işleýär we şonuň netijesinde Black Hat SEO-ny ulanmak aýratyn töwekgelçilikli boldy. Açar sözleri doldurýan web sahypalary gözleg motoryndaky ornuny ýitirýärdi. Diňe ýokarda ady agzalan Panda algoritmi girizildi, bu kiçi sahypalarda açar söz spamyny hasam çäklendirdi.

Guş-guş

Google Hummingbird

2013-nji ýyldan başlap, Google hem ulanyp gelýär Koliber algoritmi. Munuň netijesinde hakykatdanam gowy mazmunly web sahypalary güýçlenip başlady. Algoritmiň esasy wezipesi gözleg netijelerini belli bir soraga akyl bilen laýyklaşdyrmakdyr. Mazmuny köp bolan web sahypalary, sahypadaky mazmunyň tebigy we gutarnykly bolmagy sebäpli “Long Tail SEO” täsirini başdan geçirdi. Şol bir wagtyň özünde, Koliber mazmuny pes web sahypalarynyň ýagdaýyny peseldýär.

SEO we web sahypasyny mahabatlandyrmak temasy barada has giňişleýin öwrenmek zerur bolsa, sizi görmäge çagyrýarys Semalt blogy.


send email